obcianskytribunal.skwww.obcianskytribunal.sk

obcianskytribunal.sk Profile

obcianskytribunal.sk

Title:www.obcianskytribunal.sk

Description:www.obcianskytribunal.sk www.obcianskytribunal.sk úVOD OB?IANSKY TRIBUNáL SPOLO?ENSKá ZMLUVA ZBIERKA ZáKONOV PRáVO, POVINNOS?, ZODPOVEDNOS? VIDEO BLOG PRIJATIE SIGNATáRI Back Menu ? ? D?vody vzniku Ob

Keywords:

Discover obcianskytribunal.sk website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

obcianskytribunal.sk Information

Website / Domain: obcianskytribunal.sk
Website IP Address: 37.9.175.13
Domain DNS Server: ns2.websupport.sk,ns1.websupport.sk,ns3.websupport.sk

obcianskytribunal.sk Rank

Alexa Rank: 2957221
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

obcianskytribunal.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,705
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $468
Yearly Revenue: $5,705
Daily Unique Visitors: 1,438
Monthly Unique Visitors: 43,140
Yearly Unique Visitors: 524,870

obcianskytribunal.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage

obcianskytribunal.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding,Cookie
Cache-Control max-age=3, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server openresty
Date Fri, 23 Feb 2018 15:44:18 GMT

obcianskytribunal.sk Traffic Sources Chart

obcianskytribunal.sk Alexa Rank History Chart

obcianskytribunal.sk aleax

obcianskytribunal.sk Html To Plain Text

www.obcianskytribunal.sk www.obcianskytribunal.sk úVOD OB?IANSKY TRIBUNáL SPOLO?ENSKá ZMLUVA ZBIERKA ZáKONOV PRáVO, POVINNOS?, ZODPOVEDNOS? VIDEO BLOG PRIJATIE SIGNATáRI Back Menu ? ? D?vody vzniku Ob?ianskeho tribunálu Slovenska. Doba neslobody od 1. mája 2004, zmenou zákonodarnej moci slovenskych ob?anov na Európsku úniu korporácií. Zánik ?tátu zmenou zákonodarnej moci pod?a zmluvnej teórie Johna Locka. (Zánik ?tátu zru?ením spolo?enskej zmluvy- ústavy) ODVTEDY UPLYNULO U?: Premisy teórie zmluvného vzniku ?tátu: ??tát neexistuje kv?li zákonom, ale kv?li zákonodarnej moci ob?anov.“ ?Z ni?oho pochádza iba ni?.“ ?Ob?ania podrobení zákonom Eú nie sú ich autorom.“ ?Stav rovnosti je vyjadreny mocou a právomocou ob?ana.“ ?Nikto nemá prirodzenú právomoc nad svojim blí?nym a ke??e moc nevytvára nijaké právo, ostávajú základom ka?dej legitímnej autority medzi ?udmi zmluvy.“ ?V ?táte je len jedna zmluva, zmluva spolo?enského zdru?enia. A táto sama vylu?uje v?etky ostatné zmluvy nejaká verejná zmluva (Eú) ktorá by ju poru?ovala je nepredstavite?ná.“ Vnútro?tátne d?vody zániku ?tátu zachovaním ob?ianskej spolo?nosti: Prvym sp?sobom je zmena zákonodarnej moci. ?Ob?ania ?ijúci v ?táte, v ktorom osoby, neoprávnené k takému konaniu, vezmú na seba právomoc dáva? zákony, nie sú nimi viazaní.“ 1. Ak kladie osoba/osoby vlastnú ?ubov??u na miesto zákonov, ktoré nie sú v súlade s v??ou spolo?nosti. 2. Ak táto osoba/osoby zmenia princípy volebného práva legislatívy bez súhlasu ob?anov - zákon o kupovaní politickych strán- zákon o vo?bách, 3. Ak takáto osoba/osoby znemo?ňujú zhroma?denie legislatívy. - protesty Gorila, vykon práva na povstanie, 4. Ak vydá ustanovená legislatíva ob?anov do podru?ia cudzej moci. - zmenou zákonodarnej moci na Eú (smernice a nariadenia Eú majú prednos? pred zákonmi ob?anov SR), - média jazyk korporácií, moc ustanovujúca parlament korporácií, moc ustanovená, - cenzúra práva na slobodny prístup k informáciám, - zru?enie spolo?enskej zmluvy písomnym úkonom, - zru?enie zmluvy faktickym konaním - povstaním. Druhym sp?sobom zániku ?tátu z vnútra je konanie legislatívy proti d?vere do nej vkladanej, ke? sa sna?í siahnu? na vlastníctvo ob?ana, a tym získa? neoprávnené postavenie pána rozhodujúceho bez legitimity. P?vodná legislatíva sa ocitá s ob?anmi svojim konaním vo vojnovom stave. - precedensy protektorátu Slovensko (OS v P. ?. k. 13Ps 14/2004, formálne namietaná uzurpácia samosprávnej moci, prezidenta, poslancov do EP, men?inou oprávnenych voli?ov.), - 80% ob?anov ned?veruje súdnej moci John Locke jednozna?ne , vo v?etkych poru?eniach tejto d?very, formuluje právo na povstanie ob?ianskej spolo?nosti. ?Akyko?vek vyklad v rozpore s mocou a právomocou ob?anov je neplatny.“ ?Autentickym vyklada?om zákona je slobodná v??a ob?ana.“ Locková zmluvnoprávna koncepcia ?tátu a moci je teoretickym vychodiskom vzniku ?tátov. Právny ?tát s vládou zákona, pod?a Locka, je univerzálne akceptovanym modelom rozvinutych krajín sveta. ú?elom ?tátu je sebazáchova ob?anov. Organizovane, v?eobecnou v??ou ob?anov sa chráni holy ?ivot a majetok osoby, ktorym sa ?ivot ?loveka zabezpe?uje. Právnou skuto?nos?ou je zmena zákonodarnej moci ob?anov na cudziu moc. Následkom je protektorát Slovensko a presadzovanie cudzej v?le okupantov, vlastizradcov a kolaborantov. Hnacou silou finan?nych elementov je vojna ?loveka proti ?lovekovi, zvrátenymi spolo?enskymi vz?ahmi, chamtivos?ou a nenávis?ou , normami ovládajúcimi ?ivot. Hlad, bieda, nezamestnanos? a bezprávie na okupovanom území. Zbavením národa práv a národného vedomia má fa?istická správa za cie? exeku?nymi, hromadnymi popravami vyhubi? cely národ, národnosti, etnické a nábo?enské skupiny. V duchu tohto rasového zákonodarstva nás okupanti a ich prisluhova?i vylu?ujú z verejného a súkromného ?ivota, oberajú o majetok, ?udskú d?stojnos?, slobodu a ?ivot v krematóriách, selekciou na ulicu. Ob?iansky tribunál je celonárodny slovensky orgán pre riadenie odboja a obrany proti zverstvám cudzej moci. Prevzatú ?tátnu moc vykonáva a? do doby, slobodného a demokratického zriadenia legitímnych slovenskych orgánov. DOKUMENTY NA STIAHNUTIE VZOR ?aloby ob?ana o ur?enie neplatnosti zmluvy D?KAZ O NAJV???OM PODVODE NA SLOVENSKU SLOVENSKO Má NOVú ?ANCU BY? SAMOSTATNOU A PROSPERUJúCOU KRAJINOU ?UDSKY K ?U?OM A ?I? BEZ NENáVISTI KNIHA - ?O MI DALO V?ZENIE NOVá SPOLO?NOS? A MORáLNY ZáKLAD BUDúCNOSTI A SPOLO?NOSTI DEKLARáCIA OB?IANSKéHO TRIBUNáLU VYHLáSENIE OB?IANSKéHO TRIBUNáLU úSTAVNá S?A?NOS? EKONOMICKá VíZIA O?AMI ODBORNíKOV Copyright ? 2017 www.obcianskytribunal.sk. V?etky práva vyhradené. Príspevky (RSS) Microitem

obcianskytribunal.sk Similar Website

Domain WebSite Title
freedesktop.org www
caswi.org www
salontaiteilijaseura.fi Www
mathography.org www
wilshykennel.com www
slyster.com www
wattswhat.net www
andrewpinder.org www
meinepolitik.de www
paudashshores.com www
wheeler.com www
ralphhancock.com www
philipstv.org.uk www
sunallergy.org www
zapletalovi.com www
ccc.com www
cananga.fr www
azhad.com www
cindysscrubs.com www